مقاله

Screenshot 20201229 134642 PDF Reader 952 540x400 - شهر سبا ورزنه از افسانه تا واقعیت

شهر سبا ورزنه از افسانه تا واقعیت

commentبدون دیدگاه
شهر سبا ازافسانه تا واقعیت آنچه از سنین کودکی در ذهن ما به عنوان معما نقش بسته بود چیزی نبود جز اینکه در تاریکی هزاره ها بخشی از تاریخ منطقه گم گردیده و در قعر چاهی ژرف افتاده  ،  دوران…